robison na obali Robinson Kruso
CHAPTER I
ROBINSON CRUSOE'S YOUTH - HIS FIRST VOYAGES - HIS CAPTIVITY IN MAROCCO - HIS LIFE IN BRAZIL

I was born in the year 1632, in the city of York, of a good family, though not of that country, my father being a foreigner of Bremen, who settled first at Hull. He got a good estate by merchandise, and leaving off his trade, lived afterward at York, from whence he had married my mother, whose relations, were named Robinson, a very good family in that country, and from whom I was called Robinson Kreutznear; but by the usual corruption of words in England we are now called, nay, we call ourselves, and write our name, Crusoe, and so my companions always called me. Being the third son of the family, and not bred to any trade, my head began to be filled very early with rambling toughts. My father had given me a competent share of learning, as far as house-education and a country free shool generally gees, and designed me for the law; but I would be satisfied with nothing but going to sea; and my inclination to this led me so strongly against the will, nay, the commands, of nay father, and against all the entreaties and persuasions of my mother and other friends, that there seemed to be something fatal in that propension of nature tending directly to the life of misery which was to befall me. My father, a wise and grave man, gave me serious and excellent counsel against what he foresaw was my design. He called me one morning into his chamber, where he was confined by the gout, and expostulated very warmly with me ypon this subject. He asked me what reasons more than a mere wandering inclination I had for leaving my father's house and my native country, where I might be well introduced, and had a prospect of raising my fortunes by application and industry, with a life of ease and pleasure. He told me it was for men of desperate fortunes on one hand, or of aspiring,
GLAVA 1.
MLADOST ROBINSONA KRUSA - NJEGOVA PRVA PUTOVANJA - NJEGOVO ROPSTVO U MAROKU - NJEGOV ŽIVOT U BRAZILIJI
Rođen sam godine 1632, u gradu Jorku, u dobroj porodici, iako ne iz tog kraja, jer mi otac beše stranac iz Bremena, koji se beše najpre nastanio u Halu. Blagodareći trgovini, bio je stekao lepo imanje, pa napustivši svoje poslove, nastani se zatim u Jorku, odakle se bio oženio mojom majkom, čija se rodbina zvala Robinson, koja je bila ugledna porodica u tom kraju, i po kojoj sam dobio ime Robinson Krojcner; ali uobičajenim izopačenjem reči u Engleskoj, nas sada zovu, ili bolje, mi sebe nazivamo i pišemo ime Kruso, a tako su me moji drugovi oduvek zvali. Kako sam bio treći sin u porodici, a nisam bio obučavan nikakvom zanatu, moja glava vrlo rano je počela da se puni mislima o stranstvovanju. Moj otac mi beše pružio odgovarajući deo znanja ukoliko se uopšte odnosi na kućno vaspitanje i slobodnu malovarošku školu, pa me namenio pravničkoj nauci; ali se ja nisam ničim hteo zadovoljiti mimo otiskivanja na more; a ta moja naklonost tome dovela me je tako oštro u sukob sa voljom, ili bolje, sa zapovestima moga oca i sa preklinjanjima i ubeđivanjima moje majke i drugih prijatelja, da je izgledalo da je bilo nečeg kobnog u ovoj nastojeivoj prirodi, koja je neposredno težila životnoj nevolji koja je imala da me zadesi. Moj otac, mudar i trezven čovek, dao mi je ozbiljan i od-ličan savet protiv onog što je on naslućivao da mi je namenjeno. On me pozva jednog jutra u svoju sobu, koju nije napuštao zbog kostobolje, pa me vrlo vatreno ukori po toj stvari. Pitao me koje druge razloge, osim proste naklonosti za lutanjem, imam što napuštam kuću moga oca i svoj rodni kraj, gde bih mogao da se snađem dobro i gde sam imao izgleda da povećam svoju imovinu marljivošću i vrednoćom, pa da živim lako i zadovoljno. Rekao mi je da je to za ljude očajnog stanja s jedne, ili ljude pohlepne, imućnije s druge strane, koji su od-
1) though not - iako ne, ali ne 2) to leave off - napustiti, ostaviti 3) the relations - rodbina, svojta 4) as far as goes - ukoliko se odnosi na
5) to lead against - dovesti u sukob sa; 6) to be confined - biiti ograničen, biti vezan to confine to one's room (bed) - ne napustati sobu (krevet)
superior fortunes on the other, who went abroad upon adventures; that these things were all either too far above me, or too far below me. After this, he pressed me earnestly, and in the most affectionate manner, not to play the young man, not to precipitate myself into miseries which Nature and the station of life I was born in seemed to have provided against; that I was under no necessity of seeking my bread; in a word, that as he would do very kind things for me if I would stay and settle at home as he directed, so he would not have so much hand in my misfortunes, as to give me any encouragement to go away. I was sincerely affected with this discourse, as indeed who could be otherwise? and I resolved not to think of going abroad any more, but to settle at home according to my father's desire. But alas! a few days wore it all off, and, in short, to prevent any of my father's farther importunities, in a few weeks after I resolved to run quite away from him. However, I did not act so hastily but I took my mother, at a time when I thought her a little pleasanter than ordinary, and t told her that my thoughts were so entirely bent upon seeing the world that I should never settle to anything with resolution enough to go through with it, and my father had better give me his consent than force me to go without it; that I was now eighteen years old, which was too late to go apprentice to a trade, or clerk to an attorney; and if she would speak to my father to let me go but one voyage abroad, if I came home again and did not like it, I would go no more, and I would promise by a double diligence to recover that time I had lost. This put my mother into a great passion. She told me she knew it would be to no purpose to speak to my father upon any such subject; that he knew too well what was my interest to give his consent to anything so much for my hurt, and that she wondered how I could think of any such thing after such a discourse as I had had with my father, and such kind and tender expressions as she knew my father had
lazili u tuđinu radi pustolovina; da su te stvari ili odveć iznad mene, ili odveć ispod mene. Posle toga, on me je molio ozbiljno i sa puno ljubavi da ne postupam kao neiskusan mladić, da ne upadam u bedu protiv koje priroda i životni stupanj na kome sam rođen izgleda da me brane; da nisam u nuždi da idem za hlebom; jednom reči, pošto bi učinio vrlo ugodne stvari za mene ako bih hteo da ostanem i da se ustalim kod kuće kako me je uputio, tako da ne bi hteo da ima udela u mojim nesrećama kad bi mi dao ohrabrenja da idem u svet. Bio sam iskreno dirnut ovim govorom, a kako bi moglo zaista da bude drukčije? pa se reših da ne mislim više o odlasku, nego da se ustalim kod kuće prema želji moga oca. Ali avaj! Nekoliko dana kasnije sve to beše propalo; i, ukratko, di bih sprečio dalja očeva nastojanja, ja reših nekoliko nedelja kasnije da potpuno odbegnem od njega. Medutim, nisam tako brzo postupio, vec sam uvrebao majku, u jednom trenutku kad sam po-mislio da je nesto raspoloženija nego obično, pa joj ispričah da su moje namere tako odlučne da vidim svet, da se nikada neću zadržati stalno na nečemu sa dovoljnom rešenošću da u tome istrajem, i da bi otac bolje uradio da mi da svoj pristanak nego da me primora da odem bez njega; da sam napunio osamnaest godina sada, što je isuviše kasno da odem na izučavanje nekog zanata ili kao pisar kod nekog advokata; a ako ona hoće da govori mome ocu da me pusti da odem samo jedanput u tuđinu, pa se vratim opet kuć i da mi se to ne svidi, neću više da odlazim, i obećaću udvojenom marljivošću nadoknaditi vreme koje sam izgubio. Ovo je bacilo moju majku u veliku ljutnju. Reče mi da zna da nema smisla da razgovara sa mojim ocem o ikakvoj takvoj stvari; da on odveć dobro zna šta mi je na korist da bi pristao na nešto štetno po mene, i ona se pita kako mogu pomisliti na tako nešto posle razgovora koji sam imao sa mojim ocem, i tako
7) on one hand ... on the other - s jedne . . . s druge strane 8) either ... or - ill ... ili 9) too far - suviše, odveć 10) to play a young man - postupati kao nekl neiskusan čovek 11) to be under a necessity - biti u nekoj nuždi, oskudevati u čemu 12) to have hafod - imati udela, uzeti učešća 13) to settle at home - ustaliti se kod kuće, skrasiti se kod kuće 14) according to - prema, s obzirom na
alast — avaj! to wear off — izgubiti, propasti; iznositi (odelo, obuću, itd.)
to run away - odbeći, pobeći
to be bent upon - biti sklon nečemu, naginjati čemu
to go through - istrajati, prebroditi teškoće
to go apprentice - otići na izučavanje
the clerk - činovnik, službenik, sveštenik
the attorney - advokat a double diligence - udvojena marljivost, dvostruka marljivost to recover a time - nadoknaditi vreme to put into passion - baciti u ljutnju to no purpose - bez cilja bez svrhe the subject - stvar, predmet to give consent - pristati, složiti se
used to me; and that, in short, if I would ruin myself there was no help for me; but I might depend I should never have their consent to it; that for her part, she should not have so much hand in my destruction, and I should never have it to say, that my mother was willing when my father was not. Though my mother refused to move it to my father, yet, as I have heard afterwards, she reported all the discourse to him, and that my father, after showing a great concern at it, said to her with a sigh, "That boy might happy if he would stay at home, but if he goes abroad he will be the miserablest wretch that was ever born: I can give no consent to it". It was not till almost a year after this that I broke loose, though in the meantime I continued obstinately deaf to all proposals of settling to bisness, and frequently expostulating with my father and mother about their being so positively determined against what they knew my inclinations prompted me to. But being one day at Hull, where I went casually, and one of my companions being going by sea to London, in his father's ship, and prompting me to go with them, I consulted neither father nor mother any more, nor so much as sent them word of it; but leaving them to hear of it as they might, without asking my father's blessing, without any consideration of circumstances or consequences, and in an ill hour, on the first of September, 1651, I went on board a ship bound for London. Never any young adventurer's misfortunes, I believe began sooner, or continued longer than mine. The ship
ljubaznih i nežnih osećanja za koja zna da je moj otac prema meni ispoljavao; i da mi, ukratko, ako želim svoju propast, nema pomoći; ali treba da utuvim da oni neće na to dati svoj pristanak; da ona, što se nje tiče, ne želi da toliko uzme učešća u mojoj propasti, i da nikad neću imati prilike da kažem da je moja mati voljna kada moj otac nije. Mada je moja majka odbila da se za ovo zauzme kod moga oca, ipak mu je, kako sam docnije čuo, saopštila ceo razgovor, a otac joj, posto je povodom toga pokazao veliku zabrinutost, rekao sa uzdahom: "Taj dečko mogao bi da bude srecan kad bi hteo da ostane kod kuće, ali ako ode u tuđinu, biće najbedniji nesrećnik koji se ikada rodio. Ne mogu na to dati pristanak." Nije prošlo ni godinu dana posle toga, ja pobegoh mada sam u međuvremenu uporno ostao gluv prema svim predlozima da se ustalim na poslu, i često zamerao ocu i majci što su tako čvrsto rešeni da ne dopuste ono što znaju da su sklonosti koje su me vukle. Ali jednog dana kad sam bio u Halu, kuda sam slučajno otišao, i tako je jedan od mojih drugova odlazio na morsko putovanje do Londona, na lađi svoga oca, pa me stao nagovarati da pođem s njima, ja nisam više pitao za savet ni oca ni majku, niti sam ih obavestio o tome; već, ostavljajući ih da o tome čuju kako mogu, ne tražeći očev blagoslov bez obzira na okolnosti ili posledice, a u zao čas, na dan 1 septembra 1651, ukrcam se na brod na polasku za London. Nikada ne-
29) to use - upotrebiti, služiti se; uobičavati I used to ... - obično sam . . . 30) for his pa'rt - što se njega tiče 31) to break loose - oteti se. otrgnuti se, pobeći
32) to be determined against - biti odlučno protiv, ne dopuštati 33) without any consideration of - bez obzira na 34) bound far - u pravcu, za, na putu za
was no sooner out of the Humber, but the wind began to blow, and the waves to rise in a most frightful manner; and as I had never been at sea before, I was most inexpressibly sick in body, and terrified in my mind. I began now seriously to reflect upon what I had done; all the good counsel of my parents, my father's tears and my mother's entreaties, came now fresh into my mlnd, and my conscience, which was not yet come to the pitch of hardness which it has been since, reproached me with the contempt of advice and the breach of my duty to my father. All this while the storm increased, and the sea, which I had never been upon before, went very high, though nothing likea what I have seen many times since. But it was enough to affect me then, who was but a young sailor, and had never known anything of the matter. I expected every wave would have swallowed us up, and that every time the- ship fell down, as I thought, in the trough or hollow of the sea, we should never rise more; and in this agony of mind I made many vows and resolutions, tha,t if ever I got once my foot upon dry land again, I would go directly home to my father, and never set it into a ship again while I lived; that I would take his advice, and never run myself into such miseries as these any more. Now I saw plainly the goodness of his obser¬vations about the middle station of life, how easy, how com¬fortably he had lived all his days, and never had been exposed to tempests at sea, or troubles on shore; and I resolved that I would, like a true repenting prodigal, go home to my father. These wise and sober thoughts continued all the while the storm continued, and indeed some time after; but the next day the wind was abated and the sea calmer, and I began to be a little inured to it. However, I was very grave for all that day, being also a littlo sea-sick41) still: but towards night the weather cleard up, the wind was quite over, and a char¬ming fine evening followed; thn sun went down perfectly clear, and rose so the next morning; and having little or no wind, and a smooth sea, the sun shining upon it, the sight was, as I thought, the most delightful that ever I saw. I had slept well in the night, and was now no more sea¬sick but very cheerful, looking with wonder upon the sea that was so rough and terrible the day before, and coufd be so calm and so pleasant in so little time after. To make short
sreće nijednog mladog pustolova, mislim, nisu brže počele i duže trajale od mojih. Nije brod ni isplovio iz Hambera, kada vttar poče da duva i da se taiasi strahooito dižu; i kako nisam nikada ranije bio na moru, telo mi neobiino obole, a moja duša se prestravi. Počeh sada ozbiljno razmišljati o tome šta sam učinio; svi dobri soveti mojih roditelja, oečeve suze i majkina prrkllnjanja, padoše mi tada ponovo na pamet, a moja savest, koja no beše još dostigla do stepona okorelosti kao docnije, ptekorevala me što sam prezreo savet i prekršio dužnost prema svome ocu. Za sve to vreme bura je rasla, a more se, na kome nikad ranije nisam bio, dlzalo veoma visoko, mada ni izbliza kako sam ga video mnogo puta docnije. Ali to beše dovoljno da tada uzbudi mene, koji sam bio samo mlad mornar, a nista o tome nije znao. Očekivao sam da nas svaki talas proguta i svaki put kad je brod padao dole u korito ili uvalu mora, mislio sam da se nećemo više nikada dići; i u toj muci duše mnogo puta sam se zavetovao i zaricao, da, ako ikada stanem nogom na kopno, odem pravo kući mome ocu i da nikad više ne kročim ponovo na brod dok sam živ; da ću prihvatiti njegov savet, i nikad vise uleteti u nevolje kao što su bile ove. Sada sam jasno uvideo ispravnost njegovih opaski o srednjem stupnju života, kako je lako, kako udobno on proživeo sve svoje dane, i kako nikad nije bio izložen burama na moru, ni nedaćama na kopnu; i ja odlučih da, kao pravi bludni sin koji se kaje, odom kući svome ocu. Ove mudre i trezvene misli trajale su za sve vreme dok je bura tdajala, pa čak i nešto duže; all idućeg dana vetar beše popustio i more postade mirnije, i ja se počeh pomalo navikavati na njega. Bio sam, ipak, vooma ozbiljan celog tog dana, jer sam još pomalo patio od morske bolesti; ali pred kraj dana vreme se prolepša, vetar sasvim prostade, i nasta divno veče; sunce zađe sasvim jasno, a tako se i rodi sledećeg jutra; a kako beše malo ill nikako vetra, a more beše glatko što ga sunce obasjalo, prizor beše, kako sam mislio. najlepši koji sam ikada video. Spavao sam dobro preko cele noći, i vise nisam patio od morske bolesti, vec sam bio veseo, posmatrajući s divljenjem more koje prethodnog dana beše onako uzburkano t strašno, pa je moglo da bude posle tako kratkog vremena tako spokojno
35) into my mind — na pamet, u glavu 36) all this while — za sve to vreme 37) nothing like — ni izbliza 38) to swallow up — progutati 39) to get foot upon — stati nogom na
to get foot upon a land — iskrcati se gde
40) and indeed — pa čak 1 41) to be sea-sick — patiti od morske bolesti 42) to be over — svršiti. prestati, oktončati 41) to go down — zaći, spustiti se
this sad part of my story, we went the old way of all sailors; the punch was mode, and I was made drunk with it, and in that one night's wickedness I drowned all my repentance, all my reflections upon my past conduct, and all my resolutions for my future In a word, as the sea was returned to its smoothness of surface by the abatement of that storm, so the hurry of my thoughts being over, my fears and apprehensions oF being swallowed up by the sea being forgotten, and the current of my former desires returned, I entirely forgot the vows and promises that I made in my distress. But I was to have another trial and Providence, as in such cases generally it does, resolved to leave me entirely without excuse. The sixth day of our being at sea we came into Yarmouth roads; the wind having been contrary and the weather calm, we had made but little way since the storm. Here we were obliged to come to an anchor, and here we lay. the wind continuing contrary, for seven or eight days, during which time a great many ships from Newcastle came into the same roads, as the common harbor where the ships might wait for a wind for the river. By this time it blew a terrible storm indeed, and now I began to see terror and amazement in the faces even of the seamen themselves. The master, though vigilant to the business of preserving the ship, yet as he went in and out of his cahin by me, I could hear him softly to himself say several times, "We shall be all lost, we shall be all undone"; and the like. Towards evening the mate and boatswain begged the ma¬ster of our ship to let them cut away the foremast, which he was very unwilling to. But the boatswain, protesting to him that if he did not the ship would founder, he consented; and when they had cut away the foremast, the mainmast stood so loose, and shook the ship so much, they were obliged to cut her away also, and make a clear deck. We had a good ship, but she was deep loaden, and wallo¬wed in the sea, that the seamen every now and then cried out she would founder. It was my advantage in one respect, that I did not know what they meant by founder till I inquired. However, the storm was so violent that I saw what Is not often seen, the master, the boatswain, and some others more sensible than the rest, expecting every moment when the ship would go to the bottom. In the middle of the night, and under
i tako prijatno. Da skratim ovaj tužni deo moje priče, udarismo starim putem sviju pomoraca; punč beše spravljen, i ja sam se od njega opio, te u pokvarenosti te jedne noći, ja utopih sve svoje kajanje, sva razmišljanja o svom prošlom postupku, i sve odluke za svoju budućnost. Jednom reči, onako kako je more povratilo svoju glatkost površine usled stišavanja bure, tako je uzbuna mojih misli prestala, pa kad zaboravih strah i trepet da me more ne proguta, povrati se i bujica mojih ranijih želja, i ja sasvim zaboravih zavete i obećanja koje sam učinio u ne-volji. Ali sam morao izdržati još jednu probu i sudbina, kao obično u takvim slučajevima, odluči da me ostavi bez izvinjenja. Kad smo šestog dana bili na moru, uplovimo u sidrište kod Jarmuta; kako je vetar duvao u mprotnom pravcu, a vreme bilo tiho, malo smo odmakli posle bure. Ovde smo bili primo- rani da bacimo sidro, te tu ostasmo jer je vetar i dalje duvao u suprotnom pravcu sedam ili osam dana, u kome roku beše prispelo mnogo brodova iz Njukasla u isto sidrište kao u opšte pristanište gde brodovi mogu da čekaju na vetar za plovid- bu rekom. Sad se već beše digla odista grozna bura, i ja počeh da primećujem užas i zaprepašćenje čak i na licima samih mornara. Kapeton, mada oprrezan u radu na očuvanju broda, kada je prolazeći pored mene išao u svoju kabinu i iz nje izlazio, mogao sam da ga čujem kako nekoliko puta izusti tiho za sebe: "Svi ćemo blti izgubljeni, svi ćemo propasti". i tome slično. Predveče, pomoćnik kapetana i nadmornar zamole kapetana našeg broda da im dozvoli da otseku prodnji jarbol, našto on nikako ne htede pristati. Ali kad ga nadmornar uveri da će brod potonuti nko to ne učini, pristade; i kad otsekoše prednji jarbol, veliki jarbol stajaše tako labavo i toliko potresaše brod, da behu primorani poseći i njega, i tako raskrče palubu. lmali smo dobar brod, ili beše teško natovaren, te se na moru tako ljuljao da su mornari s vremena na vreme uzvikivali da će on potonuti. Imao sam sreću u jednom pogledu, što nisam shvatio šta hoće da kažu potapanjem dok nisam pitao. Međutim, bura beše tako žestoka, da sam video ono sto se ne viđa često, kako kapetan, nadmornar i još neki drugi, pametniji od ostalih, očekuju da brod svakog časa ode na dno. U ponoć, i sred naših svlh nevolja, jedan od posade
44) in a word — jednom reči
45) to make way — preći put, odmaći
46) to come to an anchor — baciti sidro, usidriti se
47) by this time — sada ovoga puta
be undone — propasti, izginuti
and the like — i tome slično, 1 tako dalje
the formast — prednji jarbol
the mainmast — veliikl jarbol, glavni jarbol
52) every now and then — s vremena na vreme
all the rest of our distresses, one of the men that had been down on purpose to see, cried out we had sprung a leak; another said there was four foot water in the hold, Then all hands were called to the pump. At that very word my heart, as I thought, died within me. However, the men roused me, and told me that I, that was able to do nothing before, was as well able to pump as another; at which I stirred up and went to the pump and worked very heartily. While this was doing, the master seeing some light colliers, who, not able to ride out the storm, were obliged to run away to sea, and ordered to fire a gun as a signal of distress, I, who knew nothing what that meant, was so surprised that I thought the ship had broke, or some dreadful thing had happened. In a word, I was so surprised that I fell down in a swoon. As this was a time when everybody had his own life to think of, nobody minded me; but another man stepped up to the pump, and thrusting me aside with his foot, let me lie, thinking I had been dead; and it was a great while before I came to myself. We worked on, but the water increasing in the hold, it was apparent that the ship would founder, and though the storm began to abate a little, yet as it was not possible she could swim till we might run into a port, so the master continued firing guns for help; and a light ship, who had rid it out just ahead of us, ventured a boat out to help us. It was with the utmost hazard the boat came near us, but is was impossible for us to get on board, or for the boat to lie near the ship's side, till at last the men rowing very heartily, and venturing their lives to save ours, our men cast them a rope over the stern with a buoy to it, and we hauled them close under our stern, and got all into their boat. We were not much more than a quarter of an hour out of our ship but we saw her sink, and then I understood for the first time what was meant by a ship foundering in the sea. While we were in this condition, the men yet laboring at the oar to bring the boat near the shore, we could see, when, our boat, mounting the waves, a great many people running along the shore to assist us when we should come near. But we made but slow way towards the shore, nor were we able to reach the shore, till being past the lighthouse, the land broke off a little the violence of the wind. Here we got in, and though not without much difficulty got all safe on shore, and walked afterwards on foot to Yarmouth, where, as un-
koji beše u nameri da vidi, uzviknu da nam se pojavila pukotina; drugi reče da je četiri stope vode na dnu broda. Tada bi sva posada pozvana na pumpu. Pri pomenu same te reči, srce mi, kako mi se učini, obamre u grudima. Međutim, mornari me podigoše i rekoše mi da sad mogu da radim na pumpi kao i drugi, kad već ranije nisam mogao ništa; ja se na to prenem, priđem pumpi pa od srca prionem na posao. Dok se to radilo, kapetan, primetivši neke lake brodove za ugalj, koji nisu mogli da odole buri, pa behu primoram da se otisnu na pučinu, naredi da se opali iz topa u znak nevolje. Ja, koji nisam znao šta to znači, bio sam se tako iznenadio, da sam pomislio da se brod razbio, ill da se nešto strašno desilo. Jednom reči, tako sam se iznenadio da padoh u nesvest. Kako su to bili trenuci kad je svako morao da misli samo na svoj život, niko ne obrati pažnju na mene; ali neko drugi priskoči pumpi, i odgurnuvši me u stranu nogom, ostavi me da ležim, misleći da sam mrtav; i dugo je trebalo da dođem k sebi. Radili smo dalje, all kako je voda rasla na dnu broda, beše očevidno da će brod potonuti, i mada je bura počela malo da popušta ipak ne beše mogućno da on doplovi do kakvog pristaništa, tako da kapetan nastavl da puca iz topova za pomoć; i jedan lak brod, koji je odolevao buri baš pred nama, usudi se da nam pošalje čamac da nam pomogne. Uz najveću opasnost čamac nam se približi; ali nam beše nemoguće da se ukrcamo, niti je čamac mogao pristati uz bok broda, dok najzad ljudima, koji su vrlo srčano veslali i stavljali na kocku svoje živote da bi spasli naše, ne dobaciše naši mornari, preko zadnjeg dela broda uže sa plutačom, pa ih mi dovukosmo sasvim uz zadnji uz zadnji deo našeg broda i svi uđosmo u njihov čamac. Ne beše više od četvrt časa kako smo bili van našeg broda, kad videsmo gde tone i tada ja shvatih po prvi put šta znači kad brod tone u more. Dok smo još bili u tome položaju, a ljudi se još mučili da doveslaju čamac u blizinu obale, mogli smo videti, kad bi se čamac uzdigao na talaslma. kako mnogobrojni ljudi jure duž obale da nam pomognu kad se približimo. Ali mi smo se sporo primicali obali i nismo mogli dopreti do obale sve dok ne prošavši kulu svetilju kopno malo ne ublaži žestinu vetra. Ovde pristadasmo i svi se srećno iskrcasmo, mada ne bez mnogo teškoća, a zatim pešice odosmo u Jarmut, gde su prema nama,
53) on purpose to — u nameri da, da bi
to stir up — pokrenuti, prenuti se
55) the ship rode out the storm — brod je odoleo buri
56) to fall down in a swoon — pasti onesvešćen, onesvestiti se
57) a great while — dugo vremena, dugo
58) ahead of us — pred nama, ispred nas
89) close under — sasvim uz, sasvim ispod
SO) to get on shore — iskrcati se
01) on foot — pešice
fortunate men, we were used with great humanity as well by the magistrates of the town, who assigned us good quarters, as by particular merchants and owners of ship, and had money given us sufficient to carry us either to London or back to Hul, as we thought fit". Had I now had the sense to have gone back to Hull, and have gone home, I had been happy. But my ill fate pushed me on now with an obstinacy that nothing could resist; and though I had several times loud calls from my reason and my more composed judgment to go home, yet I had no power to do it. As to going home, shame opposed the best motions that offered to my thoughts; and it immediately occurred to me how I should be laughed at among the neighbors, and should be ashamed to see, not my father and mother only but even everybody else. In this state of life, however, I remained some time, uncertain what measures to take, and what course of life to lead. An irresistible reluctance continued to going home; and as I stayed a while, the remembrance of the distress I had been in wore off, and as that abated, the little motion I had in my desires to a return wore off with it, till at last I quite laid aside the thoughts of it, and looked our for a voyage. It was my lot first of all to fall into pretty good company in London, which does not always happen to such loose and misguided young fellows as I then was. I first got acquainted with the master of a ship who had been on the coast of Guinea, and who, having had very good success there, was resolved to go again. This captain, taking a fancy to my conversation, which was not at all disagreeable at that time, hearing me say I had a mind to see the world, told me if I would go the voyage with him I should be at no expense; I should be his messmate and his companion; and if I could carry anything with me, I should have all the advantage of it that the trade would admit, and perhaps I might meet with some encouragement. I embraced the offer; and entering into a strict friendship with this captain, who was an honest man, I went the Lucko pristaniste
postupali sa velikom sovesnošću ne samo gradske vlasti koje su nam odredile dobra prenoćišta, nego i i trgovci i brodovlasnlci, pa smo dobili i dovoljno novaca za put do Londona ili natrag do Hala, kako nađemo za shodno. Da sam sad imao dovoljno pameti da se vratim u Hal i odem kući bio bih srećan. Ali moja zla kob gurala me ja sa upornošću kojoj se ništa nije moglo odupreti; i mada su me razum i staloženiji razbor nekoliko pula glasno pozivali da idem kući, ipak nisam imao snage da to učinim. Što se tiče odlaska kući, stid se protivio najboljim razlozima koji su mi padali na pamet; i odmah sam pomislio kako bi mi se susedi potsmevali i kako bih so stideo da vidim ne mog oca i majku, već svakoga. U tome stanju, međutim, ostadoh neko vreme, u neizvesno- sti kakve mere da preduzmem i kojim pravcem života da po- čem. Oseećao sam neprestano neodoljivu zlu volju u odnosu na odlazak kući; i kako sam se zadržao neko vreme, sećanje na nevolju u kojoj sam bio iščeze, i sa njegovim opadanjem iščezlo je sa njim i ono malo moje težnje da se vratim kući dok najzad nisam o tome prestao da mislim i počeo da tražim prilike da pođem na more. Udes je hteo da najpre zapadnem u dosta dobro društvo u Londonu, što se ne dešava uvek takvim raskalašnim i samovoljnim mladim ljudima kakav sam ja tad bio. Najpre sam se upoznao sa kapetanom broda koji je već bio na obali Gineje i, posle velikog uspeha koji je tamo imao, beše rvšen da opet pođe. Ovaj kapetan, kome se dopao razgovor sa mnom, a koji ne beše nipošto neprijatan onda, kad je čuo od mene da želim da vidim sveta reče mi da me ne bi ništa stajalo kad bih s njim krenuo na put; pravio bih mu društvo za stolom i snjim se družio; a kad bih mogao štogod poneti, imao bih sav dobitak od toga što trgovina pruža, pa bih dobio možda novih podstreka, Primih ponudu; i pošto sam stupio u prisno prijateljstvo sa kapetanom, koji beše pošten čovek, krenem s njim na put, English pub
62) we were usud — prema nama se postupalo
63) the magistrates or the town — gradska vlast, gradske vlasti
64) as we thought fit — ako nađemo za shodno, ukoliko mislimo da je shodno
65) an ill fate — zla kob, zla sudblna
66) it occurred to me — pade mi na pamet
61) the course of life — pravac života, tok života
68) a while — kratko vreme, za trenutak
69) to wear off — neatati, isčeznuti, prestati
70) to lay aside — ostaviti na stranu, prestati, učiniti kraj nečemu
71) to look for — tražiti, tražiti prlliku
72} to take a fany to — svideti se (što), želeti (što) 73) to have a mind — želetl, nameravati 74) the messmate — drug (za stolom) 75) a strict friendship — prisno prijateljstvo, uske prijateljske veze